About-us

งานสาธารณสุข.COM เกิดขึ้นจากความตั้งใจ ที่จะรวมข่าวงานด้านสาธารณสุข ข่าวทางการแพทย์ ให้อยู่ในเว็บเดียว โดยงานสาธารณสุข.COM จะเน้นหนักไปทางสายวิชาชีพทางการแพทย์ (สายที่มีใบประกอบวิชาชีพ) รวมถึงส่วนของสาขาสาธารณสุขศาสตร์ และจะเน้นงานในส่วนราชการ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลในมหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลในหน่วยงานกำกับของรัฐ