โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา

โรงพยาบาลสงขลา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-19 สิงหาคม 2559


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,000 บาท
–  ได้รับวุฒิปริญญาตรี
2. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตราา เงินเดือน 9,530 บาท
– เพศชาย  ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทางอาหารและโภชนาการสาขาวิชาสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทางแพทย์แผน จีน
3. พนักงานพิมพ์ จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 7,105 -9,205 บาท
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา (1 อัตรา)
– เพศหญิง ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา  (2 อัตรา)
4. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 7,105 บาท
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา
5. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา (ชาย1,หญิง 1) เงินเดือน 6,905 บาท
–  ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.6) หรือเทียบเท่า
6. พนักงานเก็บเอกสาร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 9,905 บาท
–  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-19 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=