โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-29 สิงหาคม 2559


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
–  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยชุมชน
2. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
–  ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาหรือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
–  ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาหรือทางการวางแผน การวิจัยทางสังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
4. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
–  ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาหรือทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
5. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
–  ได้รับปวช. สาขาวิชาพณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ การตลาด บริหารธุรกิจ
6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
–  ได้รับวุฒิม.3 ม.6 หรือ ปวช.ทุกสาขา
7. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา 1 อัตรา เงินเดือน 11,450 บาท
–  ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม (หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย)
8. พนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท
–  ได้รับปวช. สาขาวิชาพณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ การตลาด บริหารธุรกิจ

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายการจัดการ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้ตั้งแต่วันที่ 17-29 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=