โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานประจำ 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครพนักงานประจำ 6 ตำแหน่ง 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-31 สิงหาคม 2559

ประกาศรับสมัครพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ
1. นักวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา เงินเดือน 17,960 บาท
– ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมทางการแพทย์ สรีรวิทยา กายวิภาคศาสตร์ ชีวการแพทย์ หรือ
– ได้รับปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง มีความรู้ความสามารถในการตรวจในการตรวจวินจิฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษด้าน สรรีะประสาทวิทยา และต้องมปีระสบการณ์ในการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษที่เกี่ยวกับการตรวจความ ผิดปกติขณะนอนหลับ (Sleep Test) การตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) ทั้งเด็กและผู้ใหญ่การตรวจสมรรถภาพปอด(PFT) และการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีบุคคลใดเคยผ่านการอบรมพร้อมมีใบประกาศนียบัตรและปฏิบัติการตรวจมาไม่ น้อยกว่า 3 ปีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 17,960 บาท
– ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาชีววิทยา วิทยาศาสตร์การแพทย์
– ได้รับใบรับรองมาตรฐานนักเซลล์วิทยาและเป็นสมาชิกสมาคมเซลล์อย่างต่อเนื่อง
3. นักจิตวิทยา 1 อัตรา เงินเดือน 17,960 บาท
– ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาคลินิก หรือสาขาอื่นๆ เช่นเวชศาสตร์การสื่อความหมาย การพยาบาล ที่มีการศึกษาด้านพัฒนาการ หรือสุขภาพจิตเด็ก
4. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย (วุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา เงินเดือน 22,140 บาท
– วุฒิปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ความผิดปกติของการสื่อความหมาย (มีใบประกอบโรคศิลปะ)
5. นักสังคมสงเคราะห์ 2 อัตรา เงินเดือน 17,960 บาท
– ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 17,960 บาท
– ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-31 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2926-9368-70

=> ประกาศรับสมัคร <=