กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 246 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 246 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ตระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 2559


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา  เงินเดือน 15,960 บาท
–  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขา เทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสภาเทคนิคการแพทย์
2. พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาล ศาสตร์ และได้รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาโท) 3 อัตรา เงินเดือน 19,680 บาท
–  ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี ทางพิษวิทยา หรือสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี
4. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาตรี) 121 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
–  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางชีวเคมี ทางจุลชีววิทยา ทางกีฏวิทยา ทางพิษวิทยา สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพทางเคมี ทางเคมีประยุกต์ ทางฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง ทางวิทยาศาสตร์การอาหาร ทางเทคโนโลยีอาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ทางสถิติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
5. นักวิชาการสาธารณสุข 2 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
–  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวเคมี ทางจุลชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ทันตแพท์ศาสตร์ เทคนิคการ
แพทย์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร วิทยาการอาหาร
6. นักฟิสิกส์รังสี 4 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
–  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางเคมี
7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท
–  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์
8. นักจัดการงานทั่วไป 24 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
–  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
9. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 6 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
–  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
10. นักวิชาการเงินและบัญชี 6 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
–  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
11. นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
–  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์
12. นักวิชาการพัสดุ 5 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท
–  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
13. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
–  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาพณิชยการ การบัญชี บริหารธุรกิจ
14. เจ้าพนักงานธุรการ 36 อัตรา เงินเดือน 8,300-10,200 บาท
–  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
–  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา
15. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท
–  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาพณิชยการ การบัญชี บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
16. นายช่างไฟฟ้า 2 อัตรา เงินเดือน 8,300-10,200 บาท
–  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
–  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
17. พนักงานประจำห้องทดลอง 12 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
18. พนักงานบริการ 7 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
19. พนักงานขับรถยนต์ 6 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท
– มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 25-31 สิงหาคม 2559

=> ประกาศรับสมัคร <= =>ลิงค์สมัคร<=