โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 20 อัตรา

โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 20 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-24 สิงหาคม 2559


ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
1. นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานโรงพยาบาลฝาง เงินเดือน 11,030 บาท
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด ของสภากายภาพบำบัด
2. นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานโรงพยาบาลฝาง เงินเดือน 11,030 บาท
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาทางอาหารและโภชนาการ ทางเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
3. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 เงินเดือน 8,150 บาท
– ปวส. มีใบขับขี่รถยนต์
4. ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงานโรงพยาบาลฝาง เงินเดือน 6,740 บาท
– มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี
5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 13 อัตรา ปฏิบัติงานโรงพยาบาลฝาง เงินเดือน 6,740 บาท
– วุฒิม.6 หรือปวช.ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
6. พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานโรงพยาบาลฝาง เงินเดือน 6,740 บาท
– วุฒิม.6 หรือปวช.ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-24 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5345-1444 , 0-53451144 ต่อ 303

=> ประกาศรับสมัคร <=