โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

โรงพยาบาลอุดรธานี รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2559


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบํารุง
1. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา เงินเดือน 11,230 บาท
2. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,230 บาท
3. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา (ชาย) 1 อัตรา เงินเดือน 8,150 บาท
4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 8,150 บาท
5. พนักงานธุรการ (หญิง) 1 อัตรา เงินเดือน 6,740 บาท
6. พนักงานประจำห้องยา (ชาย) 1 อัตรา เงินเดือน 6,560 บาท
7. พนักงานบริการ (รปภ.) (ชาย) 1 อัตรา เงินเดือน 6,560 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

=> ประกาศรับสมัคร <=